A12. Scallion Pancakes (8)

$5.95

Pan-fried pancakes: wheat, sesame, & scallion w/ ginger sauce.

$5.95

Skip to content